મેમ્બરશીપ ફોર્મ

જામનગર લોહાણા મહાજન સંસ્થા સાથે જોડાવા માટે નીચેનું ફોર્મ ભરો

Progress

તમારી માહિતી જણાવો

તમારી વધુ માહિતી જણાવો

  • તમારી જન્મ તારીખ
  • તમારા ઘરના સભ્યોની સંખ્યા

તમારા ઘરના બધા સભ્યોના નામ અને જન્મ તારીખ અહી જણાવો.

સભ્યનું નામ સભ્યની જન્મ તારીખ સભ્ય તમારા શું થાય છે? સભ્યનો મોબાઈલ (જરૂરી નથી)

તમે કેટલું ભણેલ છો?

તમે અત્યારે શું કરો છો?

  • તેનું એડ્રેસ જણાવો

તમારી બધી વિગત ભરાય ગઈ છે. નીચે SUBMIT બટન દબાવીને તેને કોનફોર્મ કરો.

Back to Top